ข้อมูลคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

สมาชิกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

คณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ

นายมีชัย ฤชุพันธุ์

ประธานคณะกรรมาธิการ

นายสุพจน์ ไข่มุกด์


รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง

นายอภิชาต สุขัคคานนท์


รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง

นายอมร วาณิชวิวัฒน์


โฆษกคณะกรรมาธิการ

นายนรชิต สิงหเสนี

โฆษกคณะกรรมาธิการ

นางกีระณา สุมาวงศ์


กรรมาธิการ

นางจุรี วิจิตรวาทการ


กรรมาธิการ

นายชาติชาย ณ เชียงใหม่


กรรมาธิการ

นายเธียรชัย ณ นคร


กรรมาธิการ

นายธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย


กรรมาธิการ

พลเอกนิวัติ ศรีเพ็ญ


กรรมาธิการ

นายประพันธ์ นัยโกวิท


กรรมาธิการ

นายภัทระ คำพิทักษ์


กรรมาธิการ

นายภุมรัตน์ ทักษาดิพงศ์


กรรมาธิการ

พลตรีวิระ โรจนวาศ


กรรมาธิการ

นายศุภชัย ยาวะประภาษ


กรรมาธิการ

นายอุดม รัฐอมฤต


กรรมาธิการ

นายอัชพร จารุจินดา


กรรมาธิการ

พลเอกอัฎฐพร เจริญพานิช


กรรมาธิการ

นายปกรณ์ นิลประพันธ์


เลขานุการคณะ กรรมาธิการ คนที่หนึ่ง

นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง


เลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่สอง

ฝ่ายเลขานุการ

ฝ่ายเลขานุการประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

นายนาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา

นายวีรวัฒน์ เปรมนิธิวัฒน์ นิติกรชำนาญการ

นายเสกสรรค์ เอกวิริยะวิทย์ นิติกรชำนาญการ

นายวัฒนะ คล้ายแก้ว วิทยากรชำนาญการ

นางพรหมพักตร์ ศรีสมุทร วิทยากรชำนาญการ

นางสาวกรอุมา ประเสริฐ วิทยากรปฏิบัติการ

นางสาวภิรมย์พร สุดใจ นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวกัญญาณัฐ เริงสูงเนิน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

นางสาววิลาวรรณ ร่ารื่น ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง สำนักกรรมาธิการ ๓

นางสมถวิล จำนงนภรักษ์ วิทยากรชำนาญการพิเศษ

นางสาวชนาภัทร ช่างทอง วิทยากรชำนาญการพิเศษ

นางนภาภรณ์ แพทย์พันธุ์ วิทยากรชำนาญการพิเศษ

นางสาวพรรณทิภา นิลโสภณ วิทยากรชำนาญการพิเศษ

นางสาวดวงกมล ทวิสุวรรณ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ

นายจิรพันธ์ ทองบุญเรือง นิติกรชำนาญการ

นางสาวเอมอัชฌา บุญเกิด นิติกรชำนาญการ

นายกวีพัฒน์ พิจารณ์ นิติกรปฏิบัติการ

นางดวงตา ธนพัฒน์พิศาล เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

นางสาวสุกัญญา รัตนบริบูรณ์ลาภ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

นางพิมพ์นารา แรงกสิวิทย์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวอรรถยา เมฆตะวันฉาย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวธนัชญา วัฒนภักดี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวฟาติมา อามีน เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลชำนาญงาน

นางสาวภัทธนัน ทัตธนนันท์ เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลชำนาญงาน

นายเอกพล ยุทธนากรชัย เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลชำนาญงาน

นางสาวภัทรานิษฐ์ คล่องใจกุลนันท์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวอิงอร จ้วงสินธุ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวศุภรัศมิ์ นิธิวสุวัฒนชัย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวเอื้อมพร ขอสุข เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวนราภรณ์ ใจอินทร์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวศศิกาญจน์ วิทิตวรารักษ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวสุนิสา แซ่โค้ว เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลปฏิบัติงาน

นางสาวประไพศรี คล้ายสุด เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลปฏิบัติงาน

ฝ่ายบันทึกการประชุมและสรุปผลการประชุม

นางสาวจินดารักษ์ แสงกาญจนวนิช ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง สำนักกรรมาธิการ ๒

นางสาวดวงจิตร ก่อเจริญวัฒน์ วิทยากรเชี่ยวชาญ

นางสาวอัจฉรา สวนสมุทร วิทยากรชำนาญการพิเศษ

นายรัฐภูมิ คำศรี นิติกรชำนาญการพิเศษ

นางสาววรินทร์ทร ปณิธานธรรม วิทยากรชำนาญการ

นายเผ่าพันธุ์ นวลส่ง นิติกรชำนาญการ

นายสกนธ์ พรหมบุญตา นิติกรชำนาญการ

นายเฉลิมศักดิ์ ใจชำนิ วิทยากรปฏิบัติการ

นายนฤพนธ์ ธุลีจันทร์ นิติกรปฏิบัติการ

ฝ่ายจัดทำเจตนารมณ์ แถลงข่าว และสารสนเทศ

นายอรุณ ลายผ่องแผ้ว ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง สำนักกรรมาธิการ ๑

นางสาวสิริกร เทียนศรี วิทยากรชำนาญการพิเศษ

นางทรรศวรรณ ธาราทรัพย์ วิทยากรชำนาญการพิเศษ

นายเอกนิสิต ศรีแก้ว วิทยากรชำนาญการพิเศษ

นางสาววลัยพร ภารา นิติกรชำนาญการพิเศษ

นางสาวธนอิสินันท์ มหาวัฒนางกูล นิติกรชำนาญการ

นางสาวนันท์ณภัส บางต่าย นิติกรชำนาญการ

นางสาวจิรารัตน์ จันทรัตน์ นิติกรชำนาญการ

นายนิรันดร์ แสนสอน นิติกรชำนาญการ

นายนิพนธ์ เล็กใบ นิติกรชำนาญการ

นางสาวปวันรัตน์ ธนรัฐธราวิทย์ เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลชำนาญงาน

นางขวัญหทัย รัตนประภา เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลปฏิบัติงาน

นางสาวชุติมาภรณ์ จิตจำ นักวิชาการกฎหมาย

ฝ่ายวิชาการและกฎหมาย

ว่าที่เรือตรี ยุทธนา สำเภาเงิน ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานคณะกรรมาธิการการปกครอง

นายอัครเดช คนซื่อ นิติกรชำนาญการพิเศษ

นายธนพัชร์ นาควัชระ วิทยากรชำนาญการ

นางสาวสาวิตรี นาวีระ วิทยากรชำนาญการ

นายไพรัช สุทธิเจริญ นิติกรชำนาญการ

นางสาวนิศาชล ปักการะโน วิทยากรปฏิบัติการ

นางสาวสุภาพิชญ์ ถิระวัฒน์ นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวศิรินภา จันทร์หงษ์ นิติกรปฏิบัติการ

นายจีรวัสส์ อินทะชิต นิติกรปฏิบัติการ

นางสาววรรณวิภา เนตรประไพ เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลปฏิบัติงาน

นายยุทธจักร วงศ์สวรรค์ นักวิชาการรรัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์