ปฎิทินกิจกรรม

การประชุมนอกสถานที่ของ กรธ. ในวันที่ 3 เริ่มขึ้นแล้ว โดยวันนี้เริ่มพิจารณาในหมวดของรัฐสภา ที่ว่าด้วยที่มาของ ส.ส. การประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ หรือ กรธ. นอกสถานที่ วันที่ 3 เริ่มประชุมแล้ว

การประชุมนอกสถานที่ กรธ. วันที่3 เริ่มพิจารณาที่มาของ ส.ส.

โดยวันนี้เป็นการพิจารณาเนื้อหาในหมวด 7 ว่าด้วยรัฐสภา ในส่วนที่เกี่ยวกับบททั่วไป และสภาผู้แทนราษฎร โดยมีเนื้อหาสำคัญ คือ กำหนดให้ใช้ระบบเลือกตั้ง ส.ส. แบบจัดสรรปันส่วนผสมโดยให้ ส.ส. มีจำนวน 500 คน แบ่งเป็นแบ่งเขต จำนวน 350 คน และ แบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 150 คน ขณะที่คุณสมบัติต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ได้วางคุณสมบัติไว้ 17 ข้อ อาทิ ห้ามบุคคลที่ถูกหรือเคยถูกสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ห้ามผู้เคยต้องคำพิพากษากระทำการเลือกตั้งไม่สุจริตหรือไม่เที่ยงธรรม ห้ามผู้อยู่ในระหว่างห้ามไม่ให้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง