ปฎิทินกิจกรรม

ประธาน กรธ. เผย ร่างรัฐธรรมนูญใหม่กำหนด 3 เงื่อนไขยื่นแก้รัฐธรรมนูญ ขณะที่การพิจารณารายมาตราวันนี้พิจารณาครบ 13 หมวด 261 มาตราแล้ว คาดพรุ่งนี้ประชุมทบทวนรายละเอียดอีกครั้ง

ประธาน กรธ. เผย กำหนด 3 เงื่อนไขแก้รัฐธรรมนูญ

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ หรือ กรธ. ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับหมวดว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ว่า ได้มีการกำหนดเงื่อนไขไว้ 3 ประการ คือ ให้ทุกส่วนที่เป็นผู้มีอำนาจแก้ไขรัฐธรรมนูญมีส่วนร่วมด้วยกันทุกฝ่าย โดยคะแนนเสียงที่จะสามารถแก้ไขได้จะต้องเป็นเสียงข้างมาก ซึ่งหากมีการพิจารณาของสภาจะต้องผ่านในวาระที่ 1 ต้องมีเสียงของวุฒิสภาเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า 1ใน 3 ถ้าเป็นวาระที่ 3 ต้องมีเสียง ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างน้อยร้อยละ 10 ส่วนกรณีที่พรรคการเมืองใดมีเสียงไม่ถึง 10 คน ให้นำมารวมพรรคอื่นที่เห็นด้วยได้ เงื่อนไขที่ 2 คือ ใน มาตรา 260 กำหนดว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ทำให้เปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะกระทำไม่ได้ ดังนั้น ในมาตราที่ว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ จะกำหนดไว้ภายใต้มาตรา 260 เงื่อนที่ 3 ถ้าเป็นเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับหมวด 1บททั่วไป หมวด 2 พระมหากษัตริย์ หรือ เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรอิสระ หรือ เกี่ยวกับลักษณะต้องห้ามของ ส.ส. ส.ว. เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว จะต้องนำไปทำประชามติก่แนนำขึ้นทูลเกล้าฯ ทั้งนี้ประชุมของ กรธ. นอกสถานที่ เพื่อพิจารณารายมาตรานั้น ขณะนี้ได้พิจารณาแล้วเสร็จทั้ง 13 หมวด 261 มาตราแล้ว โดยคาดว่าในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นประชุมสุดท้าย จะมีการพิจารณาทบทวนอีกครั้งและอาจมีการปรับลดจำนวนมาตราให้เหลือ 250 มาตราซึ่งยังไม่รวมบทเฉพาะกาล