ปฎิทินกิจกรรม

ที่ประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จแล้ว มี 261 มาตรา ไม่นับบทเฉพาะกาล ซึ่งจะนำไปพิจารณาต่อที่กรุงเทพมหานคร

ร่างรธน.ร่างแรกสิ้นแล้ว มี 261 มาตรา เหลือบทเฉพาะกาล

การประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ หรือ กรธ. นอกสถานที่ เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตรา โดยที่ประชุมได้พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว มีจำนวน 261 มาตรา ไม่นับบทเฉพาะกาล ซึ่งจะมีการปรับลดมาตราให้สั้นลง แต่ยังคงรักษาเนื้อหาไว้ ในส่วนของบทเฉพาะกาลนั้นจะพิจารณาต่อที่กรุงเทพมหานคร ขณะที่นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวถึงภาพรวมการพิจาณาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ว่า จุดสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ คือ สิทธิของประชาชน ซึ่ง กรธ.พยายามทำให้สิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจำกัดสิทธิ เป็นสิทธิที่ให้เกิดผลอย่างจริงจัง เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ถ้วนหน้ากัน

ส่วนเรื่องใดเป็นสิทธิที่มีข้อจำกัดจะเขียนไว้ในหมวดสิทธิเหมือนเดิม เพื่อให้รู้ว่าสิทธิดังกล่าวถึงจำกัดด้วยกฎหมาย ถือเป็นการเปลี่ยนแนวคิดที่หลายฝ่ายกังวลว่าหากไม่เขียนกำกับไว้ทำให้สิทธินั้นบกพร่อง เปลี่ยนเป็นอะไรที่ไม่เขียนห้ามไว้ก็ให้ทุกคนมีสิทธิทำได้ และเพื่อป้องกันไม่ให้การออกกฎหมายในภายหลังกระทบสิทธิพื้นฐาน หรือ เกินจำเป็น และในกรณีที่จะออกกฎหมายเพื่อจำกัดสิทธิต้องคำนึงถึงความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของรัฐเป็นส่วนร่วม ต้องไม่กระทบต่อสิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่คุ้มครองไว้ให้ ถือเป็นการวางหลักที่ชัดเจน พร้อมย้ำว่าการใช้สิทธิของบุคคลต้องคำนึงถึงหน้าที่ ผลกระทบต่อเกิดจากคนอื่น ต่อศีลธรรมอันดี และความมั่นคงของชาติ เพื่อไม่ให้ใช่แต่สิทธิโดยไม่นึกถึงหน้าที่จะทำให้สังคมเกิดกลียุค

รวมถึงในเรื่องของศาสนา โดยเฉพาะศาสนาพุทธ ที่มีการเรียกร้องให้กำหนดศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ ซึ่งกรธ.ได้มีการเขียนบทบัญญัติบังคับรัฐมีหน้าที่ต้องคุ้มครองให้พ้นจากการบ่อนทำลายในทุกรูปแบบ ส่วนกระบวนการเลือกตั้ง ได้กำหนดให้ทุกคะแนนมีความหมาย เชื่อจะเป็นการเฉลี่ยความสุข และสิทธิ เพื่อให้คนที่มีเสียงข้างน้อยได้รับการเคารพนับถือ และดูแล ซึ่งในเรื่องดังกล่าวได้มีการนำมาใช้ในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เพื่อให้รับฟังเสียงส่วนน้อย โดยกำหนดไว้ว่า ถึงแม้เสียงข้างมากจะแก้ไขรัฐธรรมนูญได้อย่างน้อยต้องมีเสียงข้างน้อยมีส่วนร่วมด้วย พร้อมย้ำว่าสิ่งสำคัญที่สุดที่ได้กำหนดไว้ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และเป็นต้นเหตุของการทะเลาะเบาะแว้งกัน คือ การทุจริตการในบริหารงานไม่ว่าจะฝ่ายการเมือง หรือฝ่ายประจำ รวมถึงทำให้กลการในการทุจริตเกิดผลอย่างแท้จริง จึงได้กำหนดให้องค์กรอิสระมีมาตรฐานสูงขึ้น มีกลไกวิธีการทำงานที่คล่องตัวมากขึ้น

ซึ่งที่ผ่านมาองค์กรเหล่านั้นมักจะมีงานเกินตัว จนทำให้ผลการตรวจสอบเรื่องทุจริตล้าช้า ผู้คนไม่เกรงกลัว รวมถึงกำหนดกรอบเวลาในการทำงานให้ชัดเจนมากขึ้น และทำงานไม่ซ้ำซ้อนกัน นอกจากนี้นายมีชัย กล่าวว่า กรธ.ยังได้สร้างเรื่องการมีส่วนร่วมในการบริหารประเทศได้ โดยเฉพาะที่มา ส.ว. ซึ่ง กรธ.ไม่ต้องการให้วุฒิสภาอยู่ภายใต้อาหนัดนักการเมือง หรือ ฝ่ายการเมือง จึงเปิดให้ประชาชนสามารถสมัครเป็น ส.ว.ได้ ส่วนการปรองดองและการปฏิรูปนั้น กรธ.ได้กำหนดกลไกหลายด้านที่เอื้อต่อการปรองดองในหมวดต่างๆ อาทิ หน้าที่ของรัฐ สิทธิเสรีภาพ กลไกลในการเลือกตั้ง รวมถึงขณะนี้กำลังรอผลสรุปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศว่ามีความจำเป็นที่จะต้องเขียนเรื่องอะไรไว้ในร่างรัฐธรรมนูญ